Members

Scholars

Takashi FUKUDA


Hiroto YAMADA


Masaki MITSUHASHI


Jun OKABE

E-mail: jun.okabe<at>yz.yamagata-u.ac.jp
* Please rewrite "<at>" to "@" below e-mail addresses.

Yusei UKAWA

E-mail: yusei.ukawa<at>yz.yamagata-u.ac.jp
* Please rewrite "<at>" to "@" below e-mail addresses.

Takuya KAMBA

E-mail: kamba<at>yz.yamagata-u.ac.jp
* Please rewrite "<at>" to "@" below e-mail addresses.

Shingo OSHIMA

E-mail: s_oshima<at>yz.yamagata-u.ac.jp
* Please rewrite "<at>" to "@" below e-mail addresses.

Yoshitada OZAKI

E-mail: yoshitada.ozaki<at>yz.yamagata-u.ac.jp
* Please rewrite "<at>" to "@" below e-mail addresses.

Minoru SHIBAZAKI

E-mail: minoru.shibazaki<at>yz.yamagata-u.ac.jp
* Please rewrite "<at>" to "@" below e-mail addresses.

Itaru WATANABE

E-mail: watanabe.itaru.mb<at>yz.yamagata-u.ac.jp
* Please rewrite "<at>" to "@" below e-mail addresses.

Koji YOKOSAWA

E-mail: k-yokosawa<at>yz.yamagata-u.ac.jp
* Please rewrite "<at>" to "@" below e-mail addresses.

Rei SHIWAKU


Yuki SUZUKI


Mitutoshi OGAWA


Tomoki TAKEDA


Yuto HIYAMA


Shintaro SUZUKI


PAGETOP